Home » News » ย้ำ ไม่นำสัตว์ปีกป่วยตายมาขาย-รับประทาน

ย้ำ ไม่นำสัตว์ปีกป่วยตายมาขาย-รับประทาน

จากกรณี กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดในสัตว์ปีก พร้อมแนะประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ไม่นำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาชำแหละขายหรือรับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ถึงแม้ในประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน แต่ก็อาจพบความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การอพยพย้ายถิ่นฐานของสัตว์ปีกตามธรรมชาติ และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกตามแนวชายแดน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ให้เข้มงวดกับมาตรการการเลี้ยงสัตว์ปีกของปศุสัตว์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ประชาชนไม่ควรนำมาสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาชำแหละขายหรือ รับประทาน หากพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด และควรทำลายซากสัตว์อย่างถูกวิธี ขอให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร หากไปตลาดสดให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่บรรจุสัตว์ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกให้สวมหน้ากากป้องกันโรค แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดนกทางเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรคหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.

Comments are closed.